Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Gabriela Frolišová

Kabinet VP

  

 

 Konzultačný deň výchovnej poradkyne:  STREDA 8:00 - 13:00, resp. podľa  dohody     

                                                          Miesto: kabinet výchovného poradenstva

                                                         mail  Kontakt: gabriela.frolisova@bukovecka.com 

Konzultačný deň školskej psychologičky: podľa  dohody   

                                                                 mail Kontakt: hana.hlipalova@bukovecka.com 

         

 Koncepcia výchovného  poradenstva

 •  poradenský servis pre žiakov, rodičov, učiteľov, triednych učiteľov
 •  poradenstvo v oblasti vzdelávania
 •  poradenstvo pre neprospievajúcich žiakov
 •  poradenstvo pre nadaných žiakov
 •  poradenstvo pre žiakov so ŠVVP
 •  poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
 •  poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 •  metodik a koordinátor - kariérové poradenstvo
 •  pre odbor: MŠaV (talentové skúšky), SVP, AVČ, OA, poradenstvo pri prijímacom  konaní
 •  spolupráca s triednym učiteľom, so školským psychológom, s koordinátorom  prevencie
 •  spolupráca s odbornými inštitúciami: s CPPPaP, CŠPP, UNSS
 •  informácie o vysokých školách na Slovensku a v zahraničí 
 • https://virtualnydenotvorenychdveri.sk/#pozvanka
 •  monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
 •  preventívne aktivity
 • http://www.test-osobnosti.sk/vyplnit
 • http://www.povolania.sk/  

 

 PARTNERI V PORADENSKEJ ČINNOSTI SSOŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice

 

Koordinátor drogovej prevencie

Školský psychológ 

Mgr. Gabriela Frolišová

Mgr. Hana Hlipalová

gabriela.frolisova@bukovecka.com

 

hana.hlipalova@bukovecka.com

 

SSOŠ Bukovecká 17,

040 12 Košice

SSOŠ Bukovecká 17,

040 12 Košice

Kontaktný psychológ

Mgr. Lenka Jurčová

 

jurcova@centrumke.sk 

t.č. 055/ 68 23 207

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie,

Karpatská č.8,

040 01 Košice

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Tatiana Majerníková

majernikova@csppke.sk

 

https://www.csppke.sk/sk/o-nas/

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva a prevencie,

Bocatiova č.1,

040 01 Košice

 

                                                        

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria