Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Zuzana Šoltisová

Kabinet VP

  

 Konzultáciu dohodnúť vopred osobne/emailom 

 Konzultačný deň výchovnej poradkyne: streda 8:00 - 12:00

  zuzana.soltisova@bukovecka.com 

 Konzultačný deň školskej psychologičky: utorok   

 hana.hlipalova@bukovecka.com

 Konzultačný deň školskej špecialistky - integrovaní žiaci: podľa dohody 

 gabriela.frolisova@bukovecka.com

 

 Koncepcia výchovného  poradenstva 

 •  poradenský pedagogický a psychologický servis pre žiakov, rodičov, učiteľov, triednych učiteľov

 •  poradenstvo v oblasti podporných opatrení

 •  poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania

 •  poradenstvo pre neprospievajúcich žiakov

 •  poradenstvo pre nadaných žiakov

 •  poradenstvo pre žiakov so ŠVVP

 •  poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine, sebarozvoj

 •  poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

 •  metodik a koordinátor - kariérové poradenstvo

 •  pre odbor: MŠaV (talentové skúšky), SVP, AVČ, OA, poradenstvo pri prijímacom  konaní

 •  spolupráca s triednym učiteľom, so školským psychológom, s koordinátorom  prevencie

 •  spolupráca s odbornými inštitúciami: s CPPPaP, CŠPP, UNSS, NUCEM

 •  informácie o vysokých školách na Slovensku a v zahraničí 

 •  monitorovanie správania sa detí a ich zmeny v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa

 •  preventívne aktivity

 • spolupráca so Školským parlamentom 

 

  Linky

 

 

 

 

 PARTNERI V PORADENSKEJ ČINNOSTI 

 

  Koordinátor drogovej prevencie: Mgr. Simona Kovalčiková

  simona.kovalcikova@bukovecka.com

 Špeciálny pedagóg: PaedDr. Tatiana Majerníková

  majernikova@csppke.sk

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria