Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Gabriela Frolišová

Prihlášky na VŠ

POKYNY K VYPLNENIU PRIHLÁŠKY NA VŠ

  Možnosti:

1)    klasická prihláška, zakúpená v papiernictve (predajne ŠEVT)   formulár platný od 02.2019,   zdroj:  MŠVVaŠ SR

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou/osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch  s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných  papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z fakultnej webovej stránky.

 

2)    elektronická – podáva sa prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška - plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e-prihlášky na danej fakulte je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za podanie elektronicko-papierovej oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 €.

 

Dôsledne si prečítajte pokyny jednotlivých  VŠ, čo treba predložiť a vypísať na prihláške /každá VŠ má svoje požiadavky/.

Na potvrdenie u triednej učiteľky je potrebné priniesť správne vypísanú prihlášku /zodpovedný za správnosť osobných údajov je každý žiak, priemery a údaje  o SŠ kontroluje triedna učiteľka/.

 

Pri klasickej píšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!

Používajte modré alebo čierne pero!

 

Pri elektronickej postupuj podľa pokynov VŠ – je to jednoduchšie, hlavne čítať a postupovať podľa pokynov.

 

Niektoré údaje:

 • Akademický rok: 2020/2021
 • Uveďte presný názov VŠ, fakulty a študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške a pod.
 • Forma štúdia: denná alebo externá
 • Metóda štúdia: prezenčná
 • Rok maturitnej skúšky: 2020/ 2021
 • Absolvovaná SŠ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
 • IČO: 031295657
 • Kód strednej školy: 031295657
 • Názov školy: SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Bukovecká 17
 • Ulica a číslo: Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • Mesto (obec): KOŠICE
 • PSČ: 040 12
 • Študijný odbor: vyplniť podľa triednej knihy alebo vysvedčenia
 • Kód študijného odboru: vyplniť podľa triednej knihy alebo vysvedčenia
 • Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6 
 • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie, náboženstvo a etika sa nepíšu, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali a nie je možné napísať známku 
 • Vyplňte z vysvedčení známky za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka
 • Prospech z 1. polroku  štvrtého ročníka neuvádzajte, len ak to žiada fakulta VŠ
 • Študijný priemer: zaokrúhľujete na 2 desatinné miesta, vyplniť veľkým tlačným písmom, aj priemrey za jednotlivé ročníky
 • V tabuľke "Klasifikácia maturitnej skúšky" vyplňte len predmet maturitnej skúšky a úroveň
 • Predmet maturitnej skúšky a úroveň
 • Slovenský jazyk a literatúra (úroveň nie je)
 • Anglický jazyk   Nemecký jazyk   Ruský jazyk  (úroveň B1) alebo (úroveň B2)
 • Teoretická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
 • Praktická časť odbornej zložky (úroveň nie je)
 • Matematika - pokiaľ z nej maturujete (úroveň nie je)
 • Psychológia - pokiaľ z nej maturujete (úroveň nie je)
 • Dejepis - pokiaľ z neho maturujete (úroveň nie je)
 • Potvrdenie školy o správnosti údajov - dajte na kontrolu a podpis triednej učiteľke
 • Lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje škola 
 • Nezabudnúť priložiť životopis + podpísať!!! 
 • Potvrdenie o úspechoch na olympiádach, súťažiach na extra prílohe
 • Nalepte kópiu dokladu  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu) 
 • Zasielajte vždy na adresu zvolenej FAKULTY doporučene, ak posielate klasickú prihlášku
 • Uveďte dátum a prihlášku podpíšte! 
 • ak posielate elektronickú prihlášku, musíte následne poslať aj vyplnenú a potvrdenú prihlášku poštou.

 

                    ŽELÁM VEĽA ÚSPECHOV!

 

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

 

 

          https://www.portalvs.sk/files/files/manual_prihlaskavs_uchadzac.pdf

https://www.portalvs.sk/sk/prihlaskavs-informacie

 

                          Predajte sa životopisom: Ako by malo vyzerať vaše CV!

                              https://www.forbes.sk/predajte-sa-zivotopisom-ako-malo-vyzerat-vase-cv-v-roku-2018/

 

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/?gclid=Cj0KCQiAieTUBRCaARIsAHeLDCR1TY979zzKJ4Fh_QOeX1muyLKObcBq140tPdXxwIypSucviAvgvwgaArY2EALw_wcB

 

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/zivotopis/ako-napisat-dobry-zivotopis/

https://www.zivotopis-online.sk/

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria