Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Gabriela Frolišová

Integrácia

 

                                                        

Školská integrácia - výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v       triedach bežných škôl.

Východiskovým bodom pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami je Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov (ďalej len „školský zákon“).

 https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/preview-file/jarabek-vp-poradenstvo-pre-ziakov-so-svvp-1525.pdf

 

Výchovné poradenstvo pre žiakov so ŠVVP:

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

·  žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu

·         žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

·         žiak s nadaním

 http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/vychova-vzdelavanie-ziakov-so-svvp/

 

 

                                                                    

      V prípade konzultácie u žiaka so ŠVVP, príp. začleneného/integrovaného žiaka:

 •  predložiť aktuálne správy zo psychologického a špeciálno – pedagogického, príd. iného odborného vyšetrenia
 • predložiť  dokumentáciu žiaka

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria