Navigácia

Odborná prax

 

SÚVISLÁ  A  PRIEBEŽNÁ PRAX: 7661 M -  Sociálno-výchovný pracovník

 

1.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín

Žiaci prvého ročníka sa v rámci odbornej praxe oboznamujú s dokumentáciou vedenou pri priamom kontakte s klientom sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb, úradoch práce, samospráv a inštitúciách verejnej správy. Prizma je kladená na oboznámenie sa so sociálnymi problémami klientskych skupín, možnosťami riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a konkretizáciu jednotlivých etáp pri práci s jednotlivcom. Zo strany žiakov ide o pozorovanie práce sociálneho pracovníka vstupujúceho do kontaktu s klientom.

 

2.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín

Žiaci druhého ročníka nadväzujú na poznatky z prvého ročníka, pričom sú vedení ku komunikácii s klientom v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pod dozorom sociálnych pracovníkov vstupujú do priameho kontaktu s klientom, podľa zaradenia. Výstupom odbornej praxe je realizácia dvoch aktivít priamo s klientom, s uvedením spätnej väzby klienta.

 

3.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín, priebežná prax – 6 hodín raz za dva týždne počas školského                           roka

Žiaci tretieho ročníka počas priebežnej praxe vstupujú do priameho kontaktu s klientskymi skupinami vo vybraných zariadeniach, kde nastupuje priama práca so skupinou. Na základe získaných vedomostí žiaci pripravujú plán práce s konkrétnou skupinou, v ktorej komunikujú, doprevádzajú a monitorujú osobnostný rozvoj klienta, stanovený podľa individuálneho plánu rozvoja. Sú kontrolovaní a hodnotení sociálnym pracovníkom, pričom ich výstup smeruje k samostatnému koordinovaniu klienta, s ohľadom na kooperáciu skupiny.

Počas súvislej praxe, ktorú vykonávajú v inom type zariadenia ako počas priebežnej praxe, realizujú samostatne aktivity s klientmi. Výstupom je správa z daného zariadenia s konkrétnym obsahom priameho kontaktu s klientom.

 

4.ročník – súvislá prax v rozsahu 15x6 hodín, priebežná prax -  6 hodín raz za dva týždne počas školského                          roka

Žiaci štvrtého ročníka počas priebežnej praxe sú schopní samostatne pracovať s klientom v zariadení, podľa zaradenia. Medzi žiakom a klientom prebieha interakcia, na základe ktorej žiaci zostavujú a realizujú plán práce s klientom a plán činnosti so skupinou. Vstupujú aj do sociálnej práce s komunitou, kde prezentujú poznatky pri tvorbe inovatívnych foriem práce v komunitnom projektovaní a plánovaní. Sú schopní vykonávať dobrovoľnícku činnosť a osobnú asistenciu.  

Počas súvislej praxe pracujú so skupinou klientov, podľa problémových okruhov skupín, kde sa venujú riešeniu problémov a situácií, s následným usmernením a základným sociálnym poradenstvom pre klienta. Realizujú samostatne aktivity v rámci sociálnej prevencie, ktoré vo výstupe prezentujú ako možnú alternatívu súčinnosti práce sociálneho pracovníka a klienta.

 

Zmluvné zariadenia výkonu odbornej praxe:

DSS Arcus, Skladná 4, Košice

Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Bauerova 1, Košice

Psychosociálne centrum, Lofflerova 2, Košice

DSS Domko, Park mládeže 3, Košice

DSS Ťahanovské riadky 23, Košice (Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach)

DSS Via Lux, Andraščíkova 2, Košice

ÚPSVaR, Staničné námestie 9, Košice

DSS Lux, Opatovská cesta 97, Košice

Úsmev ako dar, Kováčska 28, Košice

Detský domov, Uralská 1, Košice

 

 

 

 

           ODBORNÁ PRAX: 7649 M - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

   

Obsahom odbornej pedagogickej praxe je pozorovanie edukačnej činnosti učiteľky v materskej škole a školskom klube detí, náčuvy zamerané na komplexnú starostlivosť o dieťa v predškolskom a školskom veku, výstupy žiakov vo všetkých vekových kategóriách v jednotlivých určených vzdelávacích oblastiach,  osvojenie si základných praktických profesionálnych návykov z oblasti organizačnej, bezpečnostnej a zdravotno-hygienickej; postupné uplatňovanie v činnosti a rozvíjanie špeciálnych schopností a zručností (výtvarné, hudobné, pohybové, dramatické, hovorený prejav); rozvíjanie pedagogického myslenia a  základov pedagogickej tvorivosti; postupné rozvíjanie schopnosti komplexne riešiť výchovno-vzdelávacie situácie a na základe teoretických poznatkov i individuálneho poznania detí uskutočniť pedagogickú diagnózu ako predpoklad pre individuálnu prácu s deťmi.

 

1.ročník: žiaci absolvujú súvislú odbornú pedagogickú prax v rozsahu 60 hodín v ŠKD

2.ročník: žiaci absolvujú súvislú odbornú pedagogickú prax v rozsahu 60 hodín v MŠ

3.ročník: žiaci absolvujú  priebežnú odbornú pedagogickú prax 1x v týždni /v rozsahu 6 hodín v priebehu celého                      školského roka a súvislú odbornú prax v rozsahu 90 hodín v MŠ

4.ročník: žiaci absolvujú  priebežnú odbornú pedagogickú prax 1x v týždni / v rozsahu 3 hodín                                                  v priebehu celého školského roka a súvislú odbornú  prax v rozsahu 75 hodín v ŠKD       

 

Zmluvné zariadenia výkonu odbornej pedagogickej praxe:

MŠ Ovručská 14, Košice

MŠ Ipeľská 10, Košice

MŠ Kalinovská 9, Košice

SZŠ Dneperská 1, Košice

ZŠ Hroncova 23, Košice

ZŠ Drábova 3, Košice

ZŠ Gemerská 2, Košice

 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria