Navigácia

Odborná prax

 

SÚVISLÁ  A  PRIEBEŽNÁ PRAX: 7661 M -  Sociálno-výchovný pracovník

 

1.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín

Žiaci prvého ročníka sa v rámci odbornej praxe oboznamujú s dokumentáciou vedenou pri priamom kontakte s klientom sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb, úradoch práce, samospráv a inštitúciách verejnej správy. Prizma je kladená na oboznámenie sa so sociálnymi problémami klientskych skupín, možnosťami riešenia nepriaznivej sociálnej situácie a konkretizáciu jednotlivých etáp pri práci s jednotlivcom. Zo strany žiakov ide o pozorovanie práce sociálneho pracovníka vstupujúceho do kontaktu s klientom.

 

2.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín

Žiaci druhého ročníka nadväzujú na poznatky z prvého ročníka, pričom sú vedení ku komunikácii s klientom v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pod dozorom sociálnych pracovníkov vstupujú do priameho kontaktu s klientom, podľa zaradenia. Výstupom odbornej praxe je realizácia dvoch aktivít priamo s klientom, s uvedením spätnej väzby klienta.

 

3.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín, priebežná prax – 6 hodín raz za dva týždne počas školského                           roka

Žiaci tretieho ročníka počas priebežnej praxe vstupujú do priameho kontaktu s klientskymi skupinami vo vybraných zariadeniach, kde nastupuje priama práca so skupinou. Na základe získaných vedomostí žiaci pripravujú plán práce s konkrétnou skupinou, v ktorej komunikujú, doprevádzajú a monitorujú osobnostný rozvoj klienta, stanovený podľa individuálneho plánu rozvoja. Sú kontrolovaní a hodnotení sociálnym pracovníkom, pričom ich výstup smeruje k samostatnému koordinovaniu klienta, s ohľadom na kooperáciu skupiny.

Počas súvislej praxe, ktorú vykonávajú v inom type zariadenia ako počas priebežnej praxe, realizujú samostatne aktivity s klientmi. Výstupom je správa z daného zariadenia s konkrétnym obsahom priameho kontaktu s klientom.

 

4.ročník – súvislá prax v rozsahu 15x6 hodín, priebežná prax -  6 hodín raz za dva týždne počas školského                          roka

Žiaci štvrtého ročníka počas priebežnej praxe sú schopní samostatne pracovať s klientom v zariadení, podľa zaradenia. Medzi žiakom a klientom prebieha interakcia, na základe ktorej žiaci zostavujú a realizujú plán práce s klientom a plán činnosti so skupinou. Vstupujú aj do sociálnej práce s komunitou, kde prezentujú poznatky pri tvorbe inovatívnych foriem práce v komunitnom projektovaní a plánovaní. Sú schopní vykonávať dobrovoľnícku činnosť a osobnú asistenciu.  

Počas súvislej praxe pracujú so skupinou klientov, podľa problémových okruhov skupín, kde sa venujú riešeniu problémov a situácií, s následným usmernením a základným sociálnym poradenstvom pre klienta. Realizujú samostatne aktivity v rámci sociálnej prevencie, ktoré vo výstupe prezentujú ako možnú alternatívu súčinnosti práce sociálneho pracovníka a klienta.

 

Zmluvné zariadenia výkonu odbornej praxe:

DSS Arcus, Skladná 4, Košice

Združenie príbuzných a priateľov Radosť, Bauerova 1, Košice

Psychosociálne centrum, Lofflerova 2, Košice

DSS Domko, Park mládeže 3, Košice

DSS Ťahanovské riadky 23, Košice (Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach)

DSS Via Lux, Andraščíkova 2, Košice

ÚPSVaR, Staničné námestie 9, Košice

DSS Lux, Opatovská cesta 97, Košice

Úsmev ako dar, Kováčska 28, Košice

Detský domov, Uralská 1, Košice

 

 

 

 

           ODBORNÁ PRAX: 7649 M - Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

   

Obsahom odbornej pedagogickej praxe je pozorovanie edukačnej činnosti učiteľky v materskej škole a školskom klube detí, náčuvy zamerané na komplexnú starostlivosť o dieťa v predškolskom a školskom veku, výstupy žiakov vo všetkých vekových kategóriách v jednotlivých určených vzdelávacích oblastiach,  osvojenie si základných praktických profesionálnych návykov z oblasti organizačnej, bezpečnostnej a zdravotno-hygienickej; postupné uplatňovanie v činnosti a rozvíjanie špeciálnych schopností a zručností (výtvarné, hudobné, pohybové, dramatické, hovorený prejav); rozvíjanie pedagogického myslenia a  základov pedagogickej tvorivosti; postupné rozvíjanie schopnosti komplexne riešiť výchovno-vzdelávacie situácie a na základe teoretických poznatkov i individuálneho poznania detí uskutočniť pedagogickú diagnózu ako predpoklad pre individuálnu prácu s deťmi.

 

1.ročník: žiaci absolvujú súvislú odbornú pedagogickú prax v rozsahu 60 hodín v ŠKD

2.ročník: žiaci absolvujú súvislú odbornú pedagogickú prax v rozsahu 60 hodín v MŠ

3.ročník: žiaci absolvujú  priebežnú odbornú pedagogickú prax 1x v týždni /v rozsahu 6 hodín v priebehu celého                      školského roka a súvislú odbornú prax v rozsahu 90 hodín v MŠ

4.ročník: žiaci absolvujú  priebežnú odbornú pedagogickú prax 1x v týždni / v rozsahu 3 hodín                                                  v priebehu celého školského roka a súvislú odbornú  prax v rozsahu 75 hodín v ŠKD       

 

Zmluvné zariadenia výkonu odbornej pedagogickej praxe:

MŠ Ovručská 14, Košice

MŠ Ipeľská 10, Košice

MŠ Kalinovská 9, Košice

MŠ Muškátová 7, Košice

MŠ Hronská 7, Košice

SZŠ Dneperská 1, Košice

ZŠ Hroncova 23, Košice

ZŠ Drábova 3, Košice

ZŠ Gemerská 2, Košice

ZŠ Jenisejská 22, Košice 

MŠ Juhoslovanská 4, Košice

 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria