Navigácia

Výchovné poradenstvo - Mgr. Gabriela Frolišová

Prijímacie pohovory na SSOŠ

 

                                                                        

 

Informovanie o podmienkach – kritériách prijatia žiaka na študijný odbor  7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

 

·      Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností, zručností a talentu žiaka (talentová skúška) a posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov- viď Kritériá pre prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností a zručností pre školský rok 2020/2021

·     Plánovaný počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka vo všetkých odboroch učiteľského zamerania je  spolu 53 žiakov.

 

      Štúdium je bezplatné. Zápisné na štúdium do každého ročníka je 70 €. Podmienkou prijatia je aj súhlas s uvedenými poplatkami.

 

Na základe prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností (ďalej len talentových skúšok), ktoré sa konajú  v stanovenom termíne.

 

·       V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý má mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, má narušenú komunikačnú schopnosť a nekorigovateľné poruchy reči, špecifické poruchy správania, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Uchádzač nesmie trpieť vážnymi chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a nervového systému. Do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý trpí vážnym sluchovým postihnutím a zrakovým postihnutím, slabšie poruchy korigované okuliarmi sú prípustné.

Žiak nesmie mať logopédom  potvrdenú výraznú rečovú chybu alebo chybu výslovnosti - v prípade zistenia rečovej chyby, resp. chyby výslovnosti  sa žiakovi odpočíta 100 bodov z celkového súčtu.

Žiak taktiež nesmie mať lekárom stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú diagnózu  (vyšší stupeň skoliózy, epilepsia ......)  

Vzhľadom na profil absolventa sa štúdium neodporúča žiakom s poruchami učenia. V prípade integrovaného žiaka je potrebné vopred individuálne konzultovať druh integrácie s riaditeľom školy.

 • Súčasťou prihlášky je osvedčenie o zdravotnom stave na osobitnom tlačive, ktoré je možné doložiť dodatočne, do 31.8. 2020. 
 • Prijímacia skúška pozostáva  z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov, celkového prospechu a ďalších kritérií.

·       v prípade začleneného/integrovaného žiaka:

o   potrebné podať spolu s prihláškou aj žiadosť o úpravu prijímacích pohovorov

o   predložiť  dokumentáciu žiaka

o   aktuálne správy zo psychologického a špeciálno – pedagogického, príd. iného odborného vyšetrenia

 

·  uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania

  

                                                                       

ODBORY, ktoré nevyžadujú overovanie špeciálnych schopností, zručnosti a talentu: 

                     7661 M  sociálno-výchovný pracovník

          7662 M animátor voľného času

    6317 M obchodná akadémia

 

 

                                                                   

 

 

Informovanie o podmienkach – kritériách prijatia žiaka na študijný odbor SVP:

 

 ·       V študijnom odbore 76 Učiteľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý má mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, má narušenú komunikačnú schopnosť a nekorigovateľné poruchy reči, špecifické poruchy správania, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Uchádzač nesmie trpieť vážnymi chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a nervového systému, vážnym sluchovým postihnutím a zrakovým postihnutím, slabšie poruchy korigované okuliarmi sú prípustné. Žiak nesmie mať logopédom  potvrdenú výraznú rečovú chybu alebo chybu výslovnosti.

Vzhľadom na profil absolventa sa štúdium neodporúča žiakom s poruchami učenia. V prípade integrovaného žiaka je potrebné vopred individuálne konzultovať druh integrácie s riaditeľom školy

 • Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré je možné doložiť dodatočne, do 31.8. 2020
 • Prijímacia skúška pozostáva  z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov, celkového prospechu a ďalších kritérií,  viď Kritériá pre prijímacie skúšky v odbore sociálno- výchovný pracovník pre školský rok 2020/2021 https://ssosbuke.edupage.org/text22/

 

 • v prípade začleneného/integrovaného žiaka:
 • potrebné podať spolu s prihláškou aj žiadosť o úpravu prijímacích pohovorov
 • predložiť  dokumentáciu žiaka
 • aktuálne správy zo psychologického a špeciálno – pedagogického, príd. iného odborného vyšetrenia

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria