Navigácia

 

 Sociálno-výchovný pracovník

Stredoškolské štúdium s maturitou pre absolventov ZŠ, poskytujúce úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník je schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej a starostlivosti. V orgánoch štátnej správy, samosprávy, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách, v neštátnych subjektoch a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent je dobre pripravený pre vysokoškolské štúdium.

 Obchodná akadémia

Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti bankovníctva, výroby, marketingu, manažmentu, vo vedení účtovníctva a finančného hospodárenia. Absolvent je dobre pripravený pre vysokoškolské štúdium.

 Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Absolvent študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je kvalifikovaným pracovníkom pre prácu v školských  výchovne - vzdelávacích zariadeniach. Musí ovládať dôležité manuálne a intelektuálne zručnosti, základy pedagogickej a psychologickej   diagnostiky, pracovať tiež s deťmi zdravotne, telesne, či duševne handicapovanými v rámci integrovanej výchovy a vzdelávania, starať sa o  svoje zdravie i zdravie zverených detí. Absolvent je dobre pripravený pre vysokoškolské štúdium.

 Animátor voľného času

Absolvent študijného odboru animátor voľného času je kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a inštitúciách (výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky), v oblasti zdravia a športu (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá). Absolvent odboru má všeobecný kultúrny rozhľad získaný štúdiom všeobecnovzdelávacích predmetov v spojení s potrebnými odbornými teoretickými poznatkami z oblasti pedagogiky, psychológie, sociológie, teórie a riadenia kultúry a metodiky činností voľného času. Vedomosti získané štúdiom tohto študijného odboru umožnia absolventovi pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým humanitného zamerania.

 Sociálno-právna činnosť

Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť je kvalifikovaný pracovník pripravený pre poskytovanie sociálnej starostlivosti a výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v oblasti štátnej správy a samosprávy, v úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ústavoch sociálnej starostlivosti, správach sociálneho zabezpečenia, v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a v podnikateľskej sfére pri personálnom riadení firiem. Absolvent je dobre pripravený pre vysokoškolské štúdium.

 Verejná správa

Absolvent študijného odboru verejná správa je po dvojročnom kvalifikačnom štúdiu pripravený vykonávať činnosti v organizačnej štruktúre úradov štátnej správy a úradov samosprávy. Bude sa môcť uplatniť aj vo verejnoprospešných, mimovládnych a ďalších organizáciách verejného sektora. Absolvent je dobre pripravený pre vysokoškolské štúdium.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

  Zriaďovateľ školy
  tel.: +421 902 509 122

Fotogaléria