Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Bankovníctvo BAK
Biológia BIO
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma-praktikum CFP
Dejepis DEJ
Dejiny výtvarného umenia DVU
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika a riadenie EKR
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etika sociálnej práce ESR
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hra na hudobný nástroj HNN
Hudobná výchova s metodikou HVM
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Komunikácia KMU
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Korešpondencia v podnikateľskej praxi KPP
Kreatívna hudobná výchova KHV
Literárna a jazyková výchova s metodikou LVM
Logopedické praktikum LGP
Manažment a marketing neziskových organizácií MAM
Manažment a marketing sociálnej práce MMS
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Matematika MAT
Metodika anglického jazyka MAJ
Metodika edukačných činností ECM
Metodika hudobnej výchovy MHU
Metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
Metodika nemeckého jazyka MNJ
Metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
Metodika rozvíjania prírodovednej gramotnosti MRP
Metodika ruského jazyka MRJ
Metodika telesnej výchovy MTN
Metodika výtvarnej výchovy MVR
Metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVCJ
Metódy sociálnej práce MSP
Multikultúrne spolužitie MKZ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRA
Odborná prax PRX
Pedagogika PED
Personalistika PER
Personálna práca PPC
Podnikateľské vzdelávanie PNZ
Podnikateľské vzdelávanie POV
Podniková ekonomika POE
Pohybová kultúra PHK
Práca s počítačom PCP
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktikum logopédie PLG
Právna náuka PRN
Právo PRW
Prax PRA
Psychohygiena PSH
Psychológia PSY
Riadenie sociálnej práce RSP
Ruský jazyk RUJ
Seminár z odbornej praxe SOP
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna a liečebná pedagogika SLP
Sociálna pedagogika SCG
Sociálna práca so zdr. postihnutými a starými ľuďmi ZPS
Sociálno-právna ochrana SCR
Sociálno-právna pomoc SCN
Sociálno-právna starostlivosť SPN
Sociálno-psychologický výcvik SCV
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločensko vedný seminár SVS
Spracovanie informácií SPI
Správanie SPR
Špeciálna pedagogika SPP
Technika administratívy a korešpondencia TAK
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova s metodikou TVM
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Tvorba životného štýlu TZS
Tvorivá dramatika TDA
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU
Vedenie krúžku záujmovej činnosti KZC
Výcvik komunikačných zručností VKZ
Výtvarná výchova s metodikou VVM
Výtvarné techniky VYY
Základy práva ZYP
Základy sociológie ZCI
Základy školského manažmentu ZSM
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zdravotné náuky ZDN

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria