Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Geografia GEG
Hra na hudobný nástroj HNN
Informatika INF
Inkluzívna pedagogika INP
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Kreatívna hudobná výchova KHV
Kreatívne hudobné hry KHH
Manažment a marketing neziskových organizácií MMNO
Manažment a marketing sociálnej práce MMS
Manažment osobných financií MOF
Matematika MAT
Metodika edukačných činností ECM
Metodika hudobnej výchovy MHU
Metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
Metodika písania príprav MPP
Metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
Metodika rozvíjania prírodovednej gramotnosti MRP
Metodika telesnej výchovy MTN
Metodika výtvarnej výchovy MVR
Metódy sociálnej práce MSP
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Pedagogika PED
Pedagogika voľného času PVC
Pohybová kultúra PHK
Praktická časť odbornej zložky PČOZ MŠ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ SVP
Praktická časť odbornej zložky PČOZ MŠ Ex
Praktikum logopédie PRL
Psychohygiena PSH
Psychológia PSY
Ruský jazyk RUJ
Seminár z odbornej praxe SOP
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna pedagogika SCG
Sociálne podnikanie SCP
Sociálno-právna ochrana SCR
Sociálno-psychologický výcvik SCV
Správanie SPR
Špeciálna pedagogika SPP
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ MŠ
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ MŠ Ex
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ SVP
Tvorivá dramatika TDA
Tvorivé výtvarné techniky TVT
Základy práva ZYP
Základy sociológie ZCI
Zborový spev ZBS
Zdravotná telesná výchova ZRT

© aScAgenda 2022.0.1313 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2021

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria