Navigácia

Správa o VVČ

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020  podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

 

Východiská a podklady k spracovaniu správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020:

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. a odporúčaní k záverečnej správe z dôvodu mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie COVID 19

3. Koncepcie rozvoja školy.

4. Plánu práce školy na šk. r. 2019/2020.

5. Správ o činnosti jednotlivých predmetových komisii a záverečných správ.

6. Zápisníc z pedagogických a pracovných porád.

7. Správy o hospodárení školy za rok 2019.

8. Vyhodnocovacie správy: školského psychológa, výchovného poradcu

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice

Adresa školy

Bukovecká 17, 04012 Košice

Telefón

+421 904 914 798

E-mail

skola@bukovecka.com

WWW stránka

ssosbuke.edupage.org

Zriaďovateľ

 Mária Krištanová

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 

 

Priezvisko, meno

Telefón

e-mail

Riaditeľ

PhDr. Tatiana Jursová

 0904 914 798

tatiana.jursova@bukovecka.com

ZRŠ

 Ing. Rastislav Krištan

 0904 914 798

rastislav.kristan@bukovecka.com

 

Rada školy

 

Rada školy pracovala v zložení 11 členov, postupovala v zmysle zákona č.596/2003 Zb.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 24,25, zasadala 3-krát prezenčne a dvakrát online.

Oboznámila sa so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení za uplynulý školský rok, prerokovala pedagogicko-organizačné  a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, projektov, vyjadrovala sa k počtu žiakov na nasledujúci školský rok, k výsledkom prijímacích skúšok, ako aj hodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky – maturitné skúšky. Pozitívne hodnotila nový školský vzdelávací program, ktorý vyplynul z prijatej Vyhlášky MŠVV a Š  č. 1 /2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Členovia: 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Ing. Kohútová Zuzana

pedagogickí zamestnanci

Ing. Pokorná Nadežda

ostatní zamestnanci

Mgr. Renáta Hajčáková

zástupcovia rodičov

p. Skurkai

 

p. Hrehorová

 

p. Tompošová

zástupca zriaďovateľa

Ing. Krištan Jozef

 

Doc. PaedDr.Jozef Vook, CSc.

 

RNDr. Kocúrová Valéria

 

PhDr. Mitro Jozef

iní

Nela Karnižová

Poradné orgány školy

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky školy. Jej členmi sú pedagogickí a odborní zamestnanci školy. V priebehu školského roka zasadala 5-krát prezenčne a 5- krát dištančne. Zaoberala sa výchovno-vzdelávacími potrebami a problémami žiakov, prerokovala, iniciovala dávala návrhy a prijímala opatrenia na skvalitnenie pedagogickej činnosti. Analyzovala otázky hodnotenia a klasifikácie žiakov, začlenených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prerokovala nový školský vzdelávací program, rámcové učebné plány, integráciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Vyjadrovala sa k  aktuálnym epidemiologickým odporúčaniam a ich aplikácii do vyučovania ( kritériá na prijímacie skúšky, online vzdelávanie, zmeny v klasifikácii, organizácia súvislej a priebežnej odbornej praxe, výchovné opatrenia počas pandémie atď.). 

 

Predmetové komisie zasadali v priebehu školského roka podľa plánov. Na zasadaniach hodnotili úroveň vedomosti žiakov, plnenie tematických výchovnovzdelávacích plánov, pripravovali súťaže, iné aktivity so žiakmi, konzultovali postupy, formy a metódy práce so začlenenými žiakmi. Prijaté úlohy boli v zmysle POP na daný školský rok zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, environmentálnu a protidrogovú výchovu. Aj predmetové komisie sa vyjadrovali k  aktuálnym epidemiologickým odporúčaniam a ich aplikácii do vyučovania ( kritériá na prijímacie skúšky, organizácia súvislej a priebežnej odbornej praxe, online vzdelávanie, zmeny v klasifikácii, výchovné opatrenia počas pandémie atď.), pričom spoločné návrhy sa predkladali na príslušnú pedagogickú radu. 

 

Názov PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

SJL

PaedDr. Eva Palenčárová

SJL, MLJ, PRL, MEČ

Odborných predmetov pre SVP

Mgr. Zuzana Farkašová

 MSP, SCR,  ŠPP, ZCI, MAMNO, MMSP

CJ

Mgr. Gabriela Oravcová

ANJ, NEJ, RUJ, KRJ, KAJ, KNJ

Prírodovedných a všeobecnovzdelávacích predmetov

RNDr. Rva Kostíková, PhD.

MAT, MRM, MRPG, API, DEJ, GEO, TŠV, OBN, ETV, NAB, SPV, BIO, BSZ, INF

 

Odborných predmetov pre MŠaV

PhDr. Lívia Karnižová

MHU, MVU, MTN, MEČ, HHN, PED, PSY, PHK

Pedagogicko –psychologických predmetov

Mgr. Gabriela Frolišová

PED, PSY, PSH, SPV, SOP

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 355                                            Počet tried: 20

 

Podrobnejšie informácie:

 

 

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

I.A

16

 1

I.B1

11

 

I.B2

24

 1

I.MSA

22

 

I.MSB

24

 

I.MSC

22

 

I.MSD

20

 

II.A

9

 1

II.B1

15

 

II.B2

18

 

Trieda

Počet žiakov

z toho ŠVVP

II.MSA

17

 

II.MSB

17

 

II.MSC

22

 

II.MSD

21

 

III.A

16

 3

III.B1

17

 

III.B2

19

 

IV.A

9

 2

IV.B1

14

 1

IV.B2

22

 1

 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:     86 + 32/ z toho dievčat 86+32

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:      

45+20/ z toho 62 dievčat + 3chlapci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:                    51 / 48 dievčat + 3 chlapci

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019:         51 / 48 dievčat + 3 chlapci

 

 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

API

BIO

BSZ

DEJ

GEG

HNN

INF

KAJ

KNJ

KRJ

KHV

MMNO

I.A

2,25

1

2,56

 

2

1,39

 

1,11

 

 

 

 

 

I.B1

1,43

 

1,27

 

1,18

1,18

1,09

1,09

 

 

 

 

 

I.B2

1,92

 

1,67

 

1,54

1,17

1,38

1,13

 

 

 

 

 

I.MSA

1,07

1,05

 

1,14

 

 

1,14

 

 

 

 

 

 

I.MSB

1

1

 

1,3

 

 

1,25

 

 

 

 

 

 

I.MSC

1

1

 

1,23

 

 

1,23

 

 

 

 

 

 

I.MSD

1

1,17

 

1,32

 

 

1,47

 

 

 

 

 

 

II.A

3,33

1,25

 

3,29

3

2,14

 

2

 

 

 

 

 

II.B1

2,31

1

 

1,6

1,73

1,33

1,6

 

 

 

 

 

 

II.B2

1,92

1

 

2,06

1,94

1,83

1,72

 

 

 

 

 

 

II.MSA

1

1

 

1,24

 

 

1,35

 

 

 

 

 

 

II.MSB

1,06

1

 

1

 

 

1,47

 

 

 

 

 

 

II.MSC

1

1,05

 

1,36

 

 

1,82

 

 

 

 

 

 

II.MSD

1

1

 

1,18

 

 

1,73

 

 

 

 

 

 

III.A

2,67

   

2,13

2,13

 

 

 

2,33

5

2

 

2,27

III.B1

2

1

 

1,82

1,71

 

 

 

1,83

 

2

1,24

 

III.B2

2,12

1,11

 

1,58

1,58

 

 

 

1,94

2

 

1,26

 

IV.A

2,14

   

1,75

 

 

 

 

1,43

 

2

 

1,75

IV.B1

3,36

1,36

 

1,86

 

 

1,71

 

2,91

 

2,67

1,79

 

IV.B2

2,8

1,18

 

1,55

 

 

1,23

 

2,27

2,14

 

1,36

 

 

 

Trieda

MMS

MOF

MAT

MHU

MLJ

MRM

MRP

MTN

MVR

MSP

NEJ

I.A

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2,5

I.B1

 

 

1,91

1,09

 

 

1,09

 

1

 

1

I.B2

 

 

2,29

2,21

 

 

1,17

 

1

 

 

I.MSA

 

 

 

1

 

1,1

 

 

1

 

1

I.MSB

 

 

 

1,3

 

1,5

 

 

1

 

1

I.MSC

 

 

 

1,09

 

1,14

 

 

1

 

1

I.MSD

 

 

 

1,39

 

1,39

 

 

1

 

1

II.A

 

2,63

3,43

 

 

 

 

 

 

3,14

1

II.B1

 

1,2

2,4

1,27

 

1,47

1,2

1,6

1

 

1,5

II.B2

 

1,78

3,11

1,72

 

2

2

1,72

1,06

 

 

II.MSA

 

 

 

1

1,71

 

1,35

 

1,06

 

1

II.MSB

 

 

 

1

1,71

 

1,18

 

1

 

 

II.MSC

 

 

 

1

2,09

 

1,18

 

1

 

1

II.MSD

 

 

 

1

1,67

 

1,18

 

1,05

 

1,11

III.A

2,07

1,53

2,73

 

 

 

 

 

 

2

5

III.B1

 

1,12

2,47

1,82

 

1,59

 

 

1

 

 

III.B2

 

1,26

2,53

2,11

 

1,42

 

 

1,11

 

2,5

IV.A

1,25

 

2,25

 

 

 

 

 

 

1,38

 

IV.B1

 

 

2,57

2,21

2,21

 

 

 

1,07

 

 

IV.B2

 

 

2,05

1,5

1,77

 

 

 

1

 

2

 

 

Trieda

OBN

PED

PRL

PSH

PSY

RUJ

SJL

SCR

SPR

SPP

TDA

ZYP

ZCI

I.A

1,33

2,39

 

2,28

1,61

2,33

2,61

 

1

 

 

 

 

I.B1

1

1

 

1,27

1,18

1

1,64

 

1

 

1,27

 

 

I.B2

1,17

1,29

 

1,21

1,21

 

1,46

 

1

 

1,58

 

 

I.MSA

 

1

 

 

1,1

1

 

 

1

1

1,24

 

 

I.MSB

 

1

 

 

1,2

1

 

 

1

1

1,25

 

 

I.MSC

 

1,09

 

 

1,14

1

 

 

1

1

1,5

 

 

I.MSD

 

1,11

 

 

1,21

1

 

 

1

1

1,47

 

 

II.A

 

2,71

 

 

2,29

 

3,29

 

1

2,71

 

 

 

II.B1

 

1,6

 

 

1,47

 

1,67

 

1

 

1

 

 

II.B2

 

1,94

 

 

1,56

2

1,94

 

1

 

2,11

 

 

II.MSA

 

1,29

1,12

 

1,41

1

 

 

1

1,29

1,65

 

 

II.MSB

 

1,88

1,18

 

1,29

 

 

 

1

1,47

1,47

 

 

II.MSC

 

1,55

1,18

 

1,77

1

 

 

1

1,18

1,77

 

 

II.MSD

 

1,73

1,5

 

1,36

1

 

 

1

1,59

1,68

 

 

III.A

 

 

 

 

1,47

2

2,4

2,07

1,2

1,67

 

 

1,87

III.B1

 

1,35

 

 

1,47

2,2

1,71

 

1

1,35

1,94

 

 

III.B2

 

1,58

 

 

1,26

 

1,95

 

1

1,84

1,84

 

 

IV.A

 

 

 

 

1,25

3

2,5

1,75

1

 

 

2,13

1,75

IV.B1

 

2,43

1,43

 

2

2,67

2,71

 

1

2,57

2,14

 

 

IV.B2

 

1,77

1,27

 

1,68

 

2,36

 

1

1,59

1,77

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Vyznamenaní

Veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Správanie 2

Správanie 3

Správanie 4

I.A

18

1

7

10

0

0

0

0

0

I.B1

11

9

2

0

0

0

0

0

0

I.B2

24

11

10

3

0

0

0

0

0

I.MSA

21

21

0

0

0

0

0

0

0

I.MSB

20

17

2

1

0

1

0

0

0

I.MSC

22

20

1

1

0

0

0

0

0

I.MSD

19

16

0

2

0

3

0

0

0

II.A

8

1

0

6

0

1

0

0

0

II.B1

15

7

6

2

0

0

0

0

0

II.B2

18

5

4

9

0

0

0

0

0

II.MSA

17

10

7

0

0

0

0

0

0

II.MSB

17

10

7

0

0

0

0

0

0

II.MSC

22

11

10

1

0

0

0

0

0

II.MSD

22

12

9

1

0

1

0

0

0

III.A

15

4

6

3

0

3

1

1

0

III.B1

17

8

5

4

0

0

0

0

0

III.B2

19

8

6

4

1

0

0

0

0

IV.A

8

2

3

3

0

1

0

0

0

IV.B1

14

1

4

9

0

0

0

0

0

IV.B2

22

6

9

7

0

0

0

0

0

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

EČ priemer

EČ počet

PFIČ priemer

PFIČ počet

1 Ústna

2 Ústna

3 Ústna

4 Ústna

5 Ústna

Ústna priemer

Ústna počet

Anglický jazyk

B1

32

(0/32)

       

4

10

10

8

 

2,69

32

Anglický jazyk

B2

1

(0/1)

       

1

       

1,00

1

Biológia

 

7

(0/7)

                     

Nemecký jazyk

B1

7

(0/7)

       

1

4

1

1

 

2,29

7

Praktická časť odbornej zložky

 

8

(0/8)

                     

Praktická časť odbornej zložky

 

77

(1/76)

                     

Praktická časť odbornej zložky

 

36

(1/35)

                     

Psychológia

 

9

(0/9)

                     

Ruský jazyk

B1

4

(1/3)

         

4

     

2,00

4

Slovenský jazyk a literatúra

 

44

(1/43)

       

2

21

18

3

 

2,50

44

Teoretická časť odbornej zložky

 

8

(0/8)

       

2

6

     

1,75

8

Teoretická časť odbornej zložky

 

77

(1/76)

       

42

34

1

   

1,47

77

Teoretická časť odbornej zložky

 

36

(1/35)

       

9

16

11

   

2,06

36

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Predmet

Úroveň

Počet

(M/Ž)

1 Praktická

2 Praktická

3 Praktická

4 Praktická

5 Praktická

Praktická priemer

Praktická počet

Praktická časť odbornej zložky

 

8

(0/8)

6

2

     

1,25

8

Praktická časť odbornej zložky

 

77

(1/76)

61

16

     

1,21

77

Praktická časť odbornej zložky

 

36

(1/35)

16

20

     

1,56

36

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Trieda

Študijný (učebný) odbor

Zameranie

I.A

7661 M sociálno-výchovný pracovník

sociálno-výchovný pracovník

I.B1

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

I.B2

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

I.MSA

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

I.MSB

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

I.MSC

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

I.MSD

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.A

7661 M sociálno-výchovný pracovník

sociálno-výchovný pracovník

II.B1

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.B2

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.MSA

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.MSB

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.MSC

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II.MSD

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

III.A

7661 M sociálno-výchovný pracovník

sociálno-výchovný pracovník

III.B1

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

III.B2

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

IV.A

7661 M sociálno-výchovný pracovník

sociálno-výchovný pracovník

IV.B1

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

IV.B2

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

 

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

23

7

93,27%

83,8%

DPP

2(z toho 1xAU)

2

50%

0

Znížený úväzok

4 (z toho 1xAU)

3

18,8/72,72/90,91/50%

80/53,3/53,3%

ZPS

0

0

0

0

Na dohodu

27

4

 

 

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

24

24

asistentov učiteľa

0

1

1

spolu

 

 

25

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

1.     atestácia

9

2.     atestácia

9

rozširujúce kvalifikačné

1

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Olympiáda ľudských práv

2

2

 

 

 

Bankomat nápadov

35

2

2

1

 

Aerobic maratón

4

2

2

2

 

 Beniakove Chynorany

3

 

2

 

 

Stredoškolská odborná činnosť

2

 

 

 

 

I Bobor

60

 

 

 

 

Ekonápad

10

 

 

5

 

Angažovaná škola

120

 

 

100

 

Junior  Achievement Slovensko

60

 

 

20

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa snaží zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na škole:

 

 

Súťaže:

• Aerobic maratón

• Olympiáda ľudských práv

• Beniakove Chynorany

 

• Stredoškolská odborná činnosť

• Informatická súťaž Ibobor

 

 

 

 

Športovo-turistické akcie

• Účelové cvičenia

• Lyžiarsky výcvik – Vysoké Tatry

 

 

 

Exkurzie

• Návšteva botanickej záhrady

• Návšteva vedeckej knižnice v Košiciach

• Exkurzie na vysokých školách

• Exkurzie v regionálnych  neziskových organizáciách  a občianskych združeniach

  

• Exkurzia v Únii nevidiacich a slabozrakých,

  v psychosociálnych centrách

• Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska- pracovné stretnutie

• Exkurzia do Strassburgu

 

 

 

Spoločenské a kultúrne podujatia

• Filmové predstavenia

• Imatrikulácia

• Vianočná akadémia

• Deň otvorených dverí

• 15. reprezentačný ples

• Divadelné predstavenia v Štátnom a Bábkovom divadle

• Predstavenia s protidrogovou tematikou

• Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

• Výchovné koncerty

• Vianočné koncerty v meste

• Vianoce na Jazere

• Noc výskumníkov

• Nedeľné popoludnia na Terase

• Divadelné vystúpenia na Terase

• Divadelné predstavenie v Bratislave

 

 

 

Akcie

• Študentská kvapka krvi

• Charitatívna zbierka Biela pastelka

• Charitatívna zbierka Hodina deťom

• Charitatívna zbierka pri príležitosti

   Svetového dňa duševného zdravia

• Týždeň vedy a techniky

• Jesenné sústredenia speváckeho zboru

• Deň otvorených dverí a informačné dni

• Vyučovacia hodina v Štátnej vedeckej knižnici

• Vyučovacia hodina v Mestskej knižnici

• Arteterapia

• Ergoterapia

• Vyučovacia hodina v Nižnej Myšli

• Vyučovacia hodina geografie – Svet okolo nás

  vyučovacia hodina k medzinárodnému dňu ľudí so ZŤP

• vyučovacia hodina  dejepisu – spomienka na obete holokaustu

• environmentálny projektový deň REVYPREDA

 

 

 

Mediálna propagácia

• Prezentácia školy v partnerských školách

• Študentská kvapka krvi

• Aktualizácia www stránky - píšu žiaci

• Účasť - Červené stužky

• Podieľanie sa na charitatívnych zbierkach

• Účasť na PRO EDUCCO

• Organizácia plesov, spoločenských podujatí, výstav

• Divadelné vystúpenia pre materské školy  a ŠKD v meste Nebeský orchester

• Noc výskumníkov

• vydanie vlastného odborného bulletinu

• Virvar – medzinárodný festival bábkových divadiel

• DOD v Rádiu Regina

• Deň maskotov v ZOO

• Svetový deň jazykov

• Ulica nemá šancu

• Hravenisko

• Zbierka na útulok zvierat

• Hallowen naTerase – interaktívne divadelné predstavenie

• Jubilanti na Jazere

• Vítanie novorodencov

• Mikuláš v partnerských organizáciách (Terasa, Ťahanovské riadky, Terasáčik, ... )

• Účasť na odbornej konferencii Kolokvium kazuistiky

• účasť na odbornej konferencii k inklúzii v praxi

 

 

 

Besedy a pracovné stretnutia

• Ako na trh práce (úrad práce)

• Ako sa správne učiť (výchovný poradca)

• Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície)

• Odbúranie stresu na záverečných skúškach

• besedy s europoslancami o prínose EÚ

• Beseda so sexuológom

• Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu

• Tvorivé dielne

• Beseda o náhradnom rodičovstve

• Prednáška HIV/AIDS - svetový deň boja proti AIDS

• Prvá pomoc - FALCK

• Profiorient

• Mediácia

• Zdravie na školách – prednáška

• Workshop SČK

• Prednáška o kupliarstve, prostitúcii, nelegálnej práci, otroctve

• webináre o sociálnom podnikaní

• Deň kariéry

• Pravidelné vyučovacie hodiny RUJ  v Ruskom centre  Prešovskej univerzity

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

 

- Každý iný, všetci rovní

- Dni vedy a techniky

- Peer Projekt

- Viac ako peniaze

- Bankomat nápadov

- Živé knižnice

- Červené stužky

- Rôzni ≠ iní

- Gesto pre mesto

-Ja Slovensko

- Digipédia – Elektronizácia vzdelávania

  systému regionálneho školstva

- Moderné vzdelávanie  - digitálne vzdelávanie 

  pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Erasmus +

- Zober loptu, nie drogy

- Nebuď otrok drog

- Na nový level

- Ambasadorská škola EPAS

-REVYPREDA

-Innoschool – sociálne podnikanie

- Dni finančného spotrebiteľa

- on-line kvízy finančnej gramotnosti

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j

 

Projekty

 

Projekt ERASMUS +  - bolo zrealizovaných viacero projektov  s poľskými, bulharskými, českými a tureckými partnermi. V rokoch 2018-2019 boli zrealizované nasledovné projekty:

-       No hate, yes solidarity bol zameraný na multikultúrne vzťahy, odstránenie predsudkov a zlepšenie komunikačných schopností.

-       You can too  sa venoval problematike predchádzania znečisťovaniu životného prostredia.

-       Living european values zvyšoval povedomie žiakov o hodnotách a občianstve v Európe.

-       Let me tell you a story – grandparents repájanl vzájomne  generácie konfrontoval ich zážitky s dnešnou dobou.

-       Engage with us sa zameriaval na zvýšenie povedomia mladých ľudí o udalostiach, ktoré sa okolo nich dejú a na zvýšenie pocitu občianskej zodpovednosti. 

Ambasadorská škola Európskeho parlamentu EPAS – projekt zameraný na proeurópske povedomie, pozostával zo širokého spektra ativít v prostredí školy aj mimo nej. Cieľom bolo šíriť povedomie o EÚ a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí, získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí. Tento projekt  pokračoval konferenciami, v ktorých naši učitelia a žiaci odovzdávali svoje inšpiratívne skúsenosti  školám prihláseným do ďalšieho ročníka a vyvrcholil týždennou návštevou Strassburgu a Európskeho parlamentu.

 

Social Innovation Relay – projekt zameraný na podstatu sociálneho podnikania, prezentáciu úspešných príbehov na Slovesnku, realizovaný formou webinárov.

 

Ja Slovensko pomáha žiakom pochopiť základné ekonomické princípy, zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať si svoju budúcnosť, správne sa rozhodovať v súkromnom a pracovnom živote. Podsúčasťou tohto projektu je aj Bankomat nápadov,  do ktorého sa naši žiaci  pravidelne zapájajú. Naša škola získala ocenenie ako jedna z najaktívnejších v rámci Slovenska, ktoré si prevzali zástupcovia školy na konferencii JA 100 rokov skúseností.

 

Innovation Camp 2018 – projekt určený pre študentov, stimulujúci ich kreatívne myslenie a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných 6-členných družstvách.

 

Žiaci si založili vlastné občianske združenie TRIA, v rámci ktorého počas roka realizovali pod odborným vedením pedagogických zamestnancov mnohé aktivity – zbierky, burzy, denný tábor a podobne.

 

Opätovne sme pripravili a zrealizovali odborný workshop pre všetkých žiakov pomaturitného štúdia zameraný na metodiku písanie príprav v MŠ. Výstupom bolo  ďalšie vydanie bulletinu pre verejnosť.

 

Pokračovali sme v dlhodobom Tútorskom programe, kde v rámci odbornej praxe na Ťahanovských riadkoch spolupracujú mladšie a staršie ročníky žiakov v odbore sociálno-výchovný pracovník pri príprave Hviezdoslavovho Kubína a pri  nahrávaní filmu zachytávajúceho priebeh prípravy. Tento dlhodobý projekt bude pokračovať aj v ďalšom školskom  roku. 

 

Aj naďalej sme pokračovali v projekte finančnej gramotnosti s celomestskou pôsobnosťou, ktorý  bol vypracovaný s cieľom zvýšiť finančné vedomie a zodpovednosť za svoje správanie vekovej skupiny 13-15ročných žiakov základných škôl.

Taktiež sme nadviazali na projekt s celomestskou pôsobnosťou pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorý bol postavený na príprave nového interaktívneho divadelného predstavenia s vianočnou tematikou (Vianočný autobus), v rámci ktorého sme navštívili 6 materských škôl v meste a partnerské základné školy.

 

Škola sa aktívne zapojila do rovesníckeho programu Fília so zameraním na prevenciu proti drogám, naši žiaci realizovali preventívne aktivity na pôde školy a získané poznatky intenzívne odovzdávali nielen spolužiakom, ale aj širokej komunite. Prihlásení žiaci absolvovali jesennú časť, jarná časť bola presunutá na neskoršie obdobie. 

 

Zrealizovali sme projekt Tvoríme spolu, ktorého cieľom bolo medzigeneračné stretnutie v piatich domovoch sociálnych služieb spojené s tvorivou aktivitou – maľovaním na sklo a karaoke show.

 

Projektový deň ľudských práv – cieľom bolo neformálnym spôsobom zvýšiť povedomie o ľudských právach,  základné dokumenty na ochranu ľudských práv. Do jednotlivých aktivít boli zahrnuté základné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť, prirodzená spravodlivosť a univerzálnosť vzťahujúca sa na všetkých ľudí,

 

Vymysleli sme a zrealizovali projekt REVYPREDA. Tento projekt zahŕňa 4 roviny:

1/ REcyklovanie, t.j. vraciame starým veciam nový život

-       Ochrana životného prostredia

-       Ekologické zameranie

-       Podpora ekologického zmýšľania mládeže

-       Menej odpadu

2 /VYrábanie

-       Rozvoj kreatívneho myslenia

-       Zo starého nové

-       Rozvoj tvorivých činností

-       Rozvoj  jemnej motoriky

-       Rozvoj tímovej spolupráce

3/ PREdávanie

-       Ekonomické myslenie

-       Získavanie prostriedkov pre dobročinnosť

-       Finančná gramotnosť

4/DArovanie

-       Podpora filantropie

-       Podpora aktivít dobrovoľníctva

-       Rozvoj sociálneho cítenia

-       Zvyšovanie pocitu spolupatričnosti

-       Realizovanie prostredníctvom občianskeho združenia TRIA, ktoré má sídlo v priestoroch SSOŠ a členmi sú žiaci a učitelia SSOŠ.

Prvé dve časti projektu škola realizuje od roku 2017, kedy sme sa pravidelne zúčastňovali na dobrovoľníckych podujatiach zameraných na recykláciu a výrobu rôznych predmetov, a tým sme chránili životné prostredie a šírili aj osvetu ako sa napr. z odpadu dá vyrobiť zaujímavá hračka, edukačná pomôcka(mimoni, hodinky, rumba gule...) V prvých troch rokoch sme vyrobené predmety rozdávali, resp.  naši žiaci učili prijímateľov, ktorými bola široká verejnosť, deti, rodičia, seniori,...vyrábať takéto predmety.  Od roku 2019 (september) sme rozšírili aktivity recyklovania a vyrábania o „predaj“ a darovanie. Týmito časťami projektu prostredníctvom reálnej dobrovoľníckej skúsenosti rozvíjame vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré mladým ľuďom umožnia aktívne sa zapojiť do dobrovoľníctva počas celého života. Jedným z cieľov projektu je vnímanie dobrovoľníctva ako aktivity vykonávanej na základe slobodného rozhodnutia, bezodplatne a v prospech iných ľudí.

Ferova fotokniha - Žiačky odboru sociálno-výchovný pracovník počas výkonu priebežnej praxe v zariadeniach sociálnych služieb sa zaoberali stanovenými činnosťami podľa učebných osnov. Počas bežných plánovaných skupinových činností si všimli výtvarný talent Fera, v oblasti perokresby. Tento fakt bol stimulom k realizácii projektu. Fero prezentoval niekoľko kresieb, ktoré mal vo vlastnom portfóliu. Žiačky mali v záujme sumarizovať jeho kresby spôsobom, ktorým by boli prezentované jeho diela širšej verejnosti, ostatným klientom zariadenia, žiakom našej školy a na webovej stránke oboch inštitúcií. Ferova Fotokniha je vo výučbe využívaná ako didaktická pomôcka hlavne na odborných predmetoch, odboru sociálno-výchovný pracovník. Formu sumarizácie Ferových kresieb stanovili ako viacúčelovú fotoknihu, s jeho príbehom, interview a následne aj s krstom a talkshow vytvoreného diela. Po dohode oboch inštitúcií bol stanovený plán projektu, personálne, časové, materiálne a technické podmienky. Cieľom vzdelávacej aktivity v tomto kontexte bolo vytvoriť pre žiačky priestor na priamy kontakt s klientom, tvorbu a realizáciu výstupu v konkrétnej podobe a depistáž ďalších možných podobných výstupov talentov klientov aj v iných zariadeniach. V rámci odborných predmetov žiačky riešili v tejto súvislosti – diagnostiku, poradenský rozhovor, vzdelávacie aktivity s komunitou, spôsoby komunikácie a podobne.

EkoNápad  v rámci projektu EkoPodnikanie 2020 - Akékoľvek podnikanie je úzko späté s využívaním energie, surovín a konkrétnym dopadom na životné prostredie. Napriek snahám o znižovanie spotreby energií a materiálov je opak realitou. V súčasnosti je pritom ekologické myslenie v podnikaní pridanou hodnotou, zmena prístupu k podnikaniu však potrebuje prvotný impulz. Tento celoslovenský projekt  je určený pre študentov stredných škôl, je organizovaný oddelením MZZ FBERG TUKE a OZ Energia pre Slovensko. Súťaže EkoNápad sa zúčastnili 2 tímy po 5 žiačok. Tím Zelené pľúca sa umiestnil na druhom mieste.

Retrodeň - Pol storočia rozdeľovala Európu železná opona. Štáty strednej a východnej Európy sa z područia neslobody vymanili presne pred dvadsiatimi rokmi a tak si prostredníctvom Retro dňa naši žiaci pripomenuli odpor občanov v jednotlivých krajinách v pamätnom roku 1989.

Projekt pre prvý ročník - Zodpovedná mládež  bol orientovaný na spôsoby ochrany životného  prostredia  so zameraním na recykláciu odpadov a ochranu lesov. Jednotliví účastníci z rôznych kútov sveta si mali vymieňať vlastné nápady či príklady z praxe, ako je možné riešiť túto problematiku a vzájomne zrieľať nové nápady, myšlienky a skúsenosti vedúce k efektívnejšej participácii mladých ľudí na ochrane svojho okolia a ak aktívnemu zapájaniu za diania.

Pre žiakov 2. ročníkov bol určený projekt Nie sme tolerantní voči intoleranciiprogram bol zameraný na  formovanie hraníc sociálnych vzťahov, poznanie rizík a nástrah kyberpriestoru a pravidlám zodpovedného správania pri internetovej komunikácii, trénovaniu aktívneho počúvania a formovaniu komunikačných a sociálnych pravidiel, pochopeniu, že predsudky narúšajú budovanie sociálnych vzťahov a postojov, že šírenie spoločenských stereotypov je výsledkom preceňovania jednotlivých udalostí a spravidla iracionálnym zovšeobecňovaním, naučiť sa hodnotám, ktoré podporujú ľudské práva, vedieť identifikovať prejavy xenofóbie, rasizmu, šovinizmu.

Vzhľadom na pandemickú situáciu posledné dva projekty neboli dokončené, avšak škola plánuje v nich v čo najkratšom čase pokračovať.

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019//2020 sa nekonala žiadna inšpekcia.

 

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

-11 klasických učební

 

- galéria tvorivosti

- učebňa jazykov

- dve odborné učebne informatiky na výučbu odborných predmetov

- učebňa na vyučovanie metodických predmetov

- učebňa výtvarnej výchovy

- posilňovňa

- zborovňa

- tri kabinety

- kancelárske priestory vedenia školy.

 

 

Tak v zborovni ako aj v kabinetoch a v učebniach sú k dispozícii učiteľom počítače s pripojením na internet. Na výučbu telesnej výchovy si škola prenajíma aj 2 telocvične, súčasne využíva vlastnú učebňu na vyučovanie odborných predmetov s metodikou.

Pre výučbu má škola ďalej k dispozícii :

-       každý pedagogický zamestnanec má k dispozícii vlastný pracovný notebook s Office 365,  

-       v každej triede digitálne projektory (spolu 10 ks),

-       5 interaktívnych tabúľ,

-       spätné projektory, CD-, MP3-, DVD- a videoprehrávač, multifunkčné zariadenia, keramické tabule, skenery, veľkokapacitné farebné tlačiarne, filmové a rozhlasové štúdio, množstvo názorných učebných pomôcok a odborných máp,

-       učebnice pre jednotlivé predmety, odbornú literatúru a krásnu literatúru pre učiteľov - fond sa pravidelne doplňuje, resp. obnovuje,

-       výučbové softvéry pre odborné (Baltík, Active Inspire, BeeBoot, administratíva a korešpondencia) ako aj pre všeobecnovzdelávacie (OBN,NEJ,ANJ,MAT) predmety,

-       špecializované vybavenie na zdravotnú telesnú a športovú výchovu - stepper, fitlopty, otočné taniere

-       ASc Agenda pre efektívnu prácu školy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov                            607 907, 00 €, z toho mzdy a poistné 548 435, 00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť                                              0 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

                                                                                   10 426 €, mzdy 4008 €, materiál 6418 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít             130 983 €, mzdy a poistné 66 321 €, prevádzka  64 662 €,

presun do roku 2020   0 €        

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov     0 €

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje výborné výsledky:

·           záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov),

·           plne kvalifikovaný, odborne zdatný kolektív učiteľov – odbornosť vyučovania, a korektná spolupráca v rámci predmetových komisií,

·           cvičná škola pre UPJŠ v Košiciach a pre Prešovskú univerzitu,

·           dobré medziľudské vzťahy v pedagogickom zbore,

·           komunikácia medzi školou a študentmi a ich zákonnými zástupcami,

·           kvalitné technické vybavenie pedagogického zboru,

·           realizácia nových študijných odborov, zavádzanie progresívnych metód do vzdelávania a možnosť profilácie študentov prostredníctvom voliteľných predmetov,

·           kvalitné technické vybavenie školy – wifi-pokrytie v celej škole,

·           efektívne využívanie zastupovaných hodín na odborné suplovanie,

·           možnosť bezplatného vzdelávania,

·           škola a jej poloha,

·           bezbariérový prístup,

·           veľmi dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov,

·           dostatok odbornej pedagogickej literatúry,

·           zvýšenie počtu hodín odbornej praxe  prostredníctvom víkendových a voľnočasových aktivít,

·           zabezpečenie odbornej  praxe v zmluvných zariadeniach, so zameraním na úzke prepojenie s praxou,

·           podpora tvorby projektov,

·           záujem podnikateľských subjektov o absolventov našich študijných odborov,

·           záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku (prejavuje sa v ich účasti na štúdiu jazykov aj v čase mimo vyučovania),

·           intenzívne zapojenie do medzinárodných projektov so žiackou účasťou,

·           úzke prepojenie na vysokú školu a spolupráca pri tvorbe tematických plánov odborných predmetov, so zreteľom na čo najlepšiu prípravu na štúdium na vysokých školách,

·           dôraz kladený na prevenciu sociálno – patologických javov,

·           vedenie školy systematicky vyhodnocuje a analyzuje výchovno-vzdelávací proces s cieľom zvýšiť kvalitu,

·           vynikajúca spolupráca so zriaďovateľkou školy, systematický prístup a vysoká efektívnosť použitia finančných prostriedkov, zriaďovateľka školy veľmi prezieravo a premyslene využíva finančné a materiálne zdroje,

·           systematické pôsobenie výchovného poradcu a budovanie kariérneho poradenstva,

·           odborná práca so žiakmi s ŠVVP a spolupráca s CPPPaP a CŠPPaP,

·           kvalitná práca s talentovanými a nadanými študentmi a ich zapájanie do rôznych typov súťaží.

 

Príležitosti školy signalizujú

·          využitie informačných technológií vo vzdelávaní i vytváraní virtuálnych pomôcok a materiálov, prepojenie databáz, knižníc, informačných a kultúrnych zdrojov,

·           široká škála fakúlt pripravujúcich učiteľov, čo dáva nádej na rozšírenie konkurencie a kvalitnejšej prípravy budúcich učiteľov,

·           šanca na zavedenie nového efektívneho modelu vzdelávania učiteľov a zlepšenie motivácie učiteľov k vyššej kvalite práce,

·           tlak zamestnávateľov na kvalitnú prípravu odborníkov pre prax,

·           zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov,

·           dobré uplatnenie našich absolventov,

·           fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí,

·           podporné fondy EÚ,

·           projekty, odborné školenia a kurzy,

·           spolupráca pedagogických zamestnancov v rámci medzipredmetových vzťahov.

 

Prekážky v rozvoji školy sú

·           klesajúca prestíž významu vzdelania v spoločnosti a nedostatočné morálne a spoločenské ohodnotenie učiteľa v spoločnosti,

·          chýbajúca vízia školstva 21. storočia a jasná stratégia rozvoja školstva, ktorej by každý rozumel a ktorá by akceptovala moderné trendy vo svete,

·           encyklopedické poňatie vzdelávania,

·           nestále legislatívne prostredie,

·          neštandardne slabo financované a dlhodobo poddimenzované školstvo,

·           nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,

·           demografický pokles populácie,

·           odchod mladých pedagogických zamestnancov na lukratívnejšie pozície,

·           feminizácia školstva,

·           zvyšovanie veku pedagogických zamestnancov,

·           chýbajúca sieť podporných digitálnych materiálov a metodík pre učiteľov, nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov,

·           finančná náročnosť nákupu odbornej literatúry.

 

 

 

Oblasti, v ktorých má naša škola nedostatky:

·        Nedostatkom sa javí porušovanie pravidiel internetovej komunikácie  zo strany rodičov, ktorí sprístupnia žiakom prístupový kód.

·        Niektorí rodičia napriek tomu, že majú pravidelný prístup k internetu, možnosti IŽK buď vôbec nevyužívajú, alebo využívajú len sporadicky.

Riziká:

·        z dôvodu absencie žiaka v škole, klesá jeho vedomostná úroveň, žiaci majú slabé vôľové vlastnosti a nevedia si vážiť poskytované možnosti vzdelania,

·        zo strany niektorých rodičov je slabá spolupráca so školou,

·        stále pretrváva podhodnotené postavenie učiteľa v spoločnosti a nízke finančné ohodnotenie učiteľa v porovnaní s inými profesiami.

 

Opatrenia:

·        Venovať pozornosť slabo prospievajúcim žiakom a nepoľavovať zo základných požiadaviek vo VVP.

·        Neustále zlepšovať spoluprácu s rodičmi.

·        Motivovať žiakov k lepším výsledkom v prospechu a k zlepšeniu dochádzky a správania a vyžadovať  pravidelnú, systematickú prácu.

·        Pestovať dobré medziľudské vzťahy a v škole vytvárať pre žiakov aj učiteľov priaznivú klímu a humánne prostredie.

·        Dôsledne a jednotne pristupovať k postihom za porušovanie a priestupky voči školskému poriadku, dbať na jednotný postup vyučujúcich pri uplatňovaní výchovných opatrení.

·        Hľadať ďalšie možnosti financovania školy.

·        Pokračovať v spolupráci so základnými a vysokými školami.

·        Rozšíriť spoluprácu s budúcimi zamestnávateľmi, t. j. so školskými zariadenia v regióne.

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Divadelno-filmový krúžok

Mgr. Zuzana Dovičáková

Divadlo

PhDr. Liana Ivanová, PhD., MBA

Duševná hygiena a vzťahy

Mgr. Hana Hlipalová

Psychologický

Mgr. Hana Hlipalová

Maturitná slovenčina

Mgr. Gabriela Frolišová

Maturitný seminár - SJL,MSP

Mgr. Zuzana Farkašová

Maturitný ZYP

Ing. Nadežda Pokorná

Muzikál - sólové spevy

PhDr. Lívia Karnižová

Prvá pomoc

RNDr. Stanislava Károlyi

Rádio

PhDr. Liana Ivanová, PhD.

Seminár z ANJ

Mgr. Mária Vajányi

Seminár z biológie

RNDr. Stanislava Károlyi

Hra na hudobný nástroj - flauta

PaedDr. Eva Palenčárová

Športovo - geografický krúžok

Mgr. Mária Badliková

Krúžok fitness

Mgr. Andrea Petričková

Turistický krúžok

Mgr. Andrea Petričková

Zbor s inštrumentálnym telesom

PhDr. Lívia Karnižová

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola v prílohe č. 1 – Súhrnná záverečná správa za predmetové komisie.

Záver

Vypracoval: PhDr. Tatiana Jursová

V Košiciach, 2. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2020

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Bukovecká 17
  040 12 Košice
 • Zriaďovateľka školy
  tel.: +421 902 509 122

  Riaditeľka školy
  tel.: +421 904 914 798

Fotogaléria